גלי כהן
 גלי כהן
מנהלת מחלקת חינוך

ברוכים הבאים למחלקת החינוך

תהליך הצמיחה המואץ בו מצויה העיר נשר והשינויים הדמוגרפיים שחלו בה מציבים בפני מערכת החינוך אתגרים בתחומים מגוונים ומספקים הזדמנות טובה להתחדשות, להתייעלות, ולחשיבה יצירתית.

המשקל המכריע אותו מייחסת הנהלת הישוב וראש העיר לחינוך, המשאבים, התמיכה והמודעות הגבוהה הנגזרים מכך, מסייעים להשגת היעדים ומעודדים את המאמץ התמידי להשבחת ההוראה, שיפור הישגי התלמידים והחינוך לערכים.

הקצאה מושכלת של משאבים בין גילאים ומוסדות חינוך, שימת דגש רב על טיפוח אוכלוסיות חלשות מחד ועידוד המצוינות מאידך, בנייה חדשה בצד ההשבחה של הקיים, הם מאבני היסוד של מדיניות החינוך בעיר נשר.

הפעילות היישובית רבת השנים לטיפוח הזיקה לעקרונות אלה של כל השותפים ובמרכזם משרד החינוך, ציבור ההורים והרשות המקומית, תרמה רבות לעיצובה של מערכת חינוך דינמית השוקדת באופן מתמיד על שיפור תפוקות והישגים באמצעות פלטפורמות יישוביות מגוונות.

שעות פעילות וקבלת קהל

בימים א-'-ה' בין השעות 8:00-12:00  יום ד' 16:00-18:00