בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת שעה, התשע"ח-2018, מפורטות בטבלה להלן הודעות בדבר החלטות ועדות השלושה של עיריית נשר,

להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרזים אשר פורסמו על ידה ואשר לגביהם ניתן אישור שר הפנים.

מועד אחרון לפניות לוועדה : עד 7 ימים מיום הפרסום.

צחי שומרוני

מנכ"ל העירייה
 

 תאריך

 נושא המכרז

 מס' מכרז

 החלטת ועדת השלושה

19/11/2020

אספקה והתקנה של מתקני משחק

מש/17/2020

קובץ החלטה נגיש

קובץ החלטה חתום

16/11/2020

החלטה על התקשרות - ליסינג תפעולי לכלי רכב

לת/24/2020

קובץ החלטה נגיש

קובץ החלטה חתום

 

לפרוט נוסף לעניין זה יש ללחוץ כאן