בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת שעה, התשע"ח-2018, מפורטות בטבלה להלן הודעות בדבר החלטות ועדות השלושה של עיריית נשר,

להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרזים אשר פורסמו על ידה ואשר לגביהם ניתן אישור שר הפנים.

מועד אחרון לפניות לוועדה : עד 7 ימים מיום הפרסום.

צחי שומרוני

מנכ"ל העירייה
 

 תאריך

 נושא המכרז

 מס' מכרז

 החלטת ועדת השלושה

10/01/22 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח קו ביוב מאסף פת/ 25/2020

קובץ החלטה חתום 

קובץ החלטה נגיש 

27/01/22

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 

לת/ 15/2021

קובץ החלטה חתום 

13/02/22

 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח אספקת שירותי תקשורת נייחת ואלחוטית 

תנ/ 2020 / 22  קובץ החלטה חתום
16/02/22

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח על אספקת ארוחות וכריכים לרשויות ומקומיות ולמסדות ציבור, חינוך ורווחה

אא/15/2021

קובץ החלטה חתום

15/03/22 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז מחשוב לשירותי ומוצרי IT מח/ 2021/ 28  קובץ החלטה חתום 
25/04/22  החלטה על שירותי ניהול ופיקוח למתן שירות פיקוח ואבטחה ש /16/2021 קובץ החלטה חתום 
16/05/22 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח אספקת, התקנת שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק ריהוט רחוב וסככות מש/ 2021/ 20  קובץ החלטה חתום
24/05/22 החלטה על  התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז סימון כבישים , תמרור ושילוט סכ/ 2020/ 37  קובץ החלטה חתום 
25/7/22 החלטה על  התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מתן שירותי כח אדם זמני כאז/4/2021  קובץ החלטה חתום
21/8/22 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז דלקים אד 11/2022 קובץ החלטה חתום
29/8/22 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח -איסוף פחים טמוני קרקע שק 23/2021 קובץ החלטה חתום 
08/03/23 החלטה על שירותי ניהול ופיקוח מכרז אספקת , התקנת ואחזקת מתקני שעשושעים  מש 24.22 קובץ החלטה חתום
08/08/23 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מחשוב ושירותי IT  מח 33/23 קובץ החלטה חתום 
23/08/23 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - שירותי הסיעים  הס 10/2023 קובץ החלטה חתום 
25/03/24 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח-אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק ריהוט רחוב וסככות  מש 23/2023 קובץ החלטה חתום
11/04/24 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח-לאספקת שירותי תקשורת, תשתית קווית, תשתית אלחוטית ושירותי טלפוניה – תנ/24/2023  קובץ החלטה חתום

 

לפרוט נוסף לעניין זה יש ללחוץ כאן