בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת שעה, התשע"ח-2018, מפורטות בטבלה להלן הודעות בדבר החלטות ועדות השלושה של עיריית נשר,

להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרזים אשר פורסמו על ידה ואשר לגביהם ניתן אישור שר הפנים.

מועד אחרון לפניות לוועדה : עד 7 ימים מיום הפרסום.

צחי שומרוני

מנכ"ל העירייה
 

 תאריך

 נושא המכרז

 מס' מכרז

 החלטת ועדת השלושה

12/09/2021

החלטה עם התקשרות לשירותי ניהול / פיקוח מכרז לאספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כב״א

מכ/5/2020

קובץ החלטה נגיש

קובץ החלטה חתום

18/08/2021

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול / פיקוח מכרז: שירותי היסעים

הס/ 3/2021

קובץ החלטה נגיש

קובץ החלטה חתום

 

לפרוט נוסף לעניין זה יש ללחוץ כאן