המחלקה עוסקת בכל נושא השילוט בעיר, למעט שלטי חוצות.

פרטים על הצבת שלטי חוצות ניתן למצוא כאן. 

 

הגשת בקשה לרישוי שלט

בקשה להצבת שלט תוגש למחלקת רישוי עסקים ושילוט. את הבקשה יש להגיש בצירוף המסמכים הבאים:

  • טופס בקשה להצבת שלט. 

  • הדמיה ממוחשבת של השלט על גבי בית העסק.

  • ישנה אפשרות לצלם את העסק מרחוק ולסמן את המיקום ושירטוט השלט המבוקש.

  • לאחר אישור הבקשה נשלח הרישיון להצבת השלט עם ספח התשלום (הרישיון תקף רק לאחר התשלום).

תוקפו של הרישיון הינו לשנה בלבד בין התאריכים: 1.1 עד 31.12 באותה שנה.

יש לדווח למחלקת רישוי עסקים ושילוט בכתב, ובאופן מידי, על כל שינוי שנעשה בשלט או במיקומו כולל על הסרתו.

 

פרסום על לוחות המודעות העירוניים 

ברחבי העיר מוצבים 45 לוחות מודעות.

ההדבקה ע"ג הלוחות נעשית אך ורק באמצעות מחלקת רישוי עסקים ושילוט.

התשלום מחושב בהתאם לחוק דמי הדבקה ואגרת פרסום ע"פ גודל המודעה לתקופה של שבוע ימים ומעודכן לפי המדד כל חודש.

ההדבקה מתבצעת בימים ראשון, שלישי וחמישי בכל שבוע.