1
קריטריונים ונהלים להגשת טופס מלגת סטודנטים לשנת תשפ"ג
2
פרטים אישיים
3
פרטי חשבון בנק
4
אישור על ביצוע שירות כמשתמע בחוק שירות ביטחון
5
פרטי לימוד נוכחיים
6
פירוט על פעילות בעיר ופעילות בקהילה
7
הצהרת המועמד

סטודנטים וסטודנטיות יקרים ויקרות,

עיריית נשר שמחה להודיע כי נפתחה הרשמה למלגת סטודנטים וסטודנטיות תושבי העיר נשר לשנת תשפ"ג.

בברכת שנת לימודים פוריה ומוצלחת,

רועי לוי, ראש עיריית נשר

פרח אסטרוגנו, יו"ר ועדת המלגות וחברת מועצת העיר

סגני ראש העיר וחברי מועצת העיר

 

קריטריונים ונהלים להגשת טופס מלגת סטודנטים לשנת תשפ"ג

1. קריטריונים:

 • סטודנט הלומד במוסד להשכלה גבוהה בארץ או באחת משלוחותיו או במוסד אקדמי מוכר ע"י משרד החינוך והתרבות או מוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה ו/או מוסד המוכר ע"י המה"ט (המכון הממשלתי להכשרת טכנולוגיות).
 • סטודנט המתגורר בנשר בקביעות 4 שנים מתוך 5 השנים האחרונות מהתאריך האחרון להגשת המלגות, לפי רישומי משרד הפנים.
 • קריטריונים ע"פ תארים שונים:
  • תואר ראשון - סטודנט הלומד לתואר ראשון לפחות 20 ש"ש, בממוצע לסמסטר, במהלך כל שנת הלימודים.
  • סטודנט הלומד מספר הנמוך מ-20 ש"ש אשר יגיש בקשה למלגה ויעמוד בשאר הקריטריונים, יהיה זכאי למלגה יחסית לכמות השעות שלומד.
  • תואר שני ו/או שלישי ו/או לימודי תעודה ו/או הנדסאים ו/או מכינה ו/או עתודאים – בקשה ללא תלות במספר הש"ש.
  • אונ' פתוחה – מלגה עפ"י ממוצע כמות הקורסים הנלמדים בשנה"ל.
 • מקרים שונים וחריגים - יוכלו להגיש בקשה לוועדה אשר תבחן את כלל המקרים החריגים.
 • ביצוע שירות כמשתמע בחוק שירות ביטחון.
 • קבלת המלגה לסטודנטים של הטכניון אינה מותנית בכלל הקריטריונים הכתובים לעיל.

2. נהלים:

 • הגשת הבקשה למלגה תהיה בצורה מקוונת בלבד באתר עיריית נשר.
 • מסמכי חובה בהגשת הבקשה - בקשה אשר תוגש ללא מסמכי החובה תדחה על הסף:
  • ת"ז סטודנט כולל ספח
  • ת"ז הורים כולל ספח רק לסטודנטים רווקים
  • אישור על ביצוע שירות כמשתמע בחוק שירות ביטחון
  • אישור לימודים רשמי חתום ע"י המוסד האקדמאי
  • מערכת שעות רשמית חתומה ע"י המוסד האקדמאי (יש לצרף מערכת שעות שנתית)
  • אישור על גובה שכר הלימוד חתום ע"י המוסד האקדמאי
  • אישור ניהול חשבון בנק או צילום צ'ק מבוטל של הסטודנט מגיש הבקשה בלבד
 • תקופת ההרשמה למלגה תימשך 5 שבועות עד לתאריך 30.11.22
 • אין כפל מלגות - אין אפשרות לקבל כפל מלגה מעיריית נשר עבור אותה השנה.
 • לוועדה יש שיקול דעת לבחינת בקשות חריגות.
 • בקשות שיגיעו באיחור לא יתקבלו.
 • יש לשים לב כי בתום הגשת הבקשה באחריותך לוודא כי קיבלת דוא"ל/סמס הכולל את מספר הפניה/בקשה.

3. מסלולי לימוד מאושרים:

** סכום המלגות הסופי ייקבע ע"י ועדת המלגות, לאחר הגשת כלל הבקשות ובחינת כמות הבקשות ובכפוף לתקציב עיריית נשר.

 • תואר ראשון.
 • תואר שני/שלישי.
 • לימודי תעודה.
 • הנדסאים.
 • מכינה.
 • עתודאים.
 • אונ' פתוחה.
 • חריגים.
 • שיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים, מפעל הפיס, פרויקטים שונים למען הקהילה וכו'.
 • מוכרי רווחה

4. מלגת פעילות בקהילה:

 • המלגה הינה בנוסף למלגת הסטודנט הרגילה המצוינת בסעיף 3.
 • חובה להירשם למלגה בטופס המקוון בעת ההגשה לבקשה למלגת סטודנט. לא תינתן אפשרות להרשמה לאחר הגשת הטופס.
 • מלגת הפעילות בקהילה תוענק בעבור ביצוע בפועל של 25 שעות פעילות בקהילה.
 • ריכוז הפעילות יעשה ע"י מנהלת תחום מתנדבים בעיריית נשר.
 • מוקדי הפעילות יקבעו מול מרכזת הפעילות ויהיו בתחומים כגון – חינוך, רווחה, רשת המתנ"סים, שיטור קהילתי, מד"א וכד'.
 • הזכאות למלגת פעילות בקהילה הינה על בסיס כל הקודם זוכה.
 • יש לסיים את ביצוע כלל שעות הפעילות עד סוף חודש נובמבר 2023.
 • סטודנטים שייקחו חלק במלגת פעילות בקהילה, יקבלו את המלגה הנוספת (מלגת פעילות בקהילה) לאחר סיום ודיווח של שעות הפעילות. סטודנט שלא יסיים את כלל שעות הפעילות לא יהיה זכאי למלגת פעילות בקהילה.
 • סכום המלגה הסופי ייקבע ע"י ועדת המלגות, לאחר הגשת כלל הבקשות ובחינת כמות הבקשות ובכפוף לתקציב עיריית נשר.

 

אישור קריטריונים ונהלים * שדה חובה

 

מין

מצב משפחתי * שדה חובה

 כתובת סטודנט:

אופן המגורים * שדה חובה

 

 

שירות צבאי * שדה חובה

אישור על ביצוע שירות כמשתמע בחוק שירות ביטחון

אישור שירות צבאי/שירות לאומי/עתודאי/אישור על סיבת הפטור

סוג תואר * שדה חובה

יש לצרף אישור רשמי בלבד ולא צילום מסך וכד'.

יש לצרף אישור רשמי בלבד חתום ע"י המוסד ולא צילום מסך/צילום מערכת שעות וכד'.

יש לצרף אישור רשמי בלבד ולא צילום מסך וכד'

האם הנך מעוניין בהגדלת סכום המלגה עבור 25 שעות התנדבות קהילתית בעיר? * שדה חובה

הערה: עיריית נשר לא מתחייבת להגדלת המלגה ולמקום ההתנדבות. הזכאות למלגה מוגדלת הינה על בסיס כל הקודם זוכה.

האם הנך זכאי/משתתף במלגה נוספת של עיריית נשר * שדה חובה

שים לב, כי אין אפשרות לקבל כפל מלגות מעיריית נשר עבור אותה שנת לימודים. לא כולל את מלגת "אהבת עולם" של אוניברסיטת חיפה המאפשר כפל מלגות.

אנא סמן * שדה חובה

אנא סמן

Browser not supported

סטודנט יקר, ב-24 השעות הקרובות אתה צפוי לקבל הודעת מייל ו/או סמס המאשרת שהפרטים נקלטו. במידה ולא תקבל אנא צור קשר במייל hadar.p@nesher.muni.il