הודעה על מתן שם לרחובות


 

 

הודעה על פי פקודת העיריות [נוסח חדש] בעניין שינוי שם רחוב

הננו להודיע כי עירית נשר החליטה בישיבתה מיום 28.4.21 על שינוי שם של רחוב כיכר ההסתדרות לשם רחוב דרך השלום (ראה מפה מצורפת המופיעה בפרוטוקול ועדת שמות למקומות ציבוריים וסמלים/ט"ו 4 – הנמצא באתר העירייה)

ניתנת בזאת אפשרות למתנגדים לשינוי, להודיע בכתב בתוך 30 יום מעת פרסום הודעה זו, עד ליום 16.7.21 על נימוקים המפורטים לאי שינוי השם, ולהופיע לפני העירייה ולהשמיע את טענותיהם ;

את ההתנגדות יש להפנות לדוא"ל:lior.h@nesher.muni.il   ולוודא קבלת אישור בחוזר.

ככל שלא תוגש הודעה כאמור ייכנס שינוי השם לתוקפו בכפוף לכל הוראה בדין ובמועדים הקבועים בדין

עיריית נשר

 

 

          

הודעה על פי פקודת העיריות [נוסח חדש] בעניין שינוי שם רחוב

הננו להודיע כי עירית נשר החליטה בישיבתה מיום 28.4.21 על שינוי שם של חלק מרחוב צה"ל לשם רחוב עמוס (ראה מפה מצורפת המופיעה בפרוטוקול ועדת שמות למקומות ציבוריים וסמלים/ט"ו 4 – הנמצא באתר העירייה)

ניתנת בזאת אפשרות למתנגדים לשינוי, להודיע בכתב בתוך 30 יום מעת פרסום הודעה זו, עד ליום 16.7.21 על נימוקים המפורטים לאי שינוי השם, ולהופיע לפני העירייה ולהשמיע את טענותיהם ; 

את ההתנגדות יש להפנות לדוא"ל:lior.h@nesher.muni.il ולוודא קבלת אישור בחוזר.

ככל שלא תוגש הודעה כאמור ייכנס שינוי השם לתוקפו בכפוף לכל הוראה בדין ובמועדים הקבועים בדין

עיריית נשר

 

 

 

הודעה על פי פקודת העיריות [נוסח חדש] בעניין שינוי שם רחוב

הננו להודיע כי עירית נשר החליטה בישיבתה מיום 28.4.21 על שינוי שם של חלק מרחוב עמוס לשם רחוב נתיב הנובל על שם אלפרד ברנהרד נובל (ראה מפה מצורפת המופיעה בפרוטוקול ועדת שמות למקומות ציבוריים וסמלים/ט"ו 4 – הנמצא באתר העירייה)

ניתנת בזאת אפשרות למתנגדים לשינוי, להודיע בכתב בתוך 30 יום מעת פרסום הודעה זו, עד ליום 16.7.21 על נימוקים המפורטים לאי שינוי השם, ולהופיע לפני העירייה ולהשמיע את טענותיהם ; 

את ההתנגדות יש להפנות לדוא"ל: lior.h@nesher.muni.il ולוודא קבלת אישור בחוזר.  

ככל שלא תוגש הודעה כאמור ייכנס שינוי השם לתוקפו בכפוף לכל הוראה בדין ובמועדים הקבועים בדין

עיריית נשר