פרטי בעל העסק: 


הצהרה של בעל העסק על עמידה בתנאים שנקבעו בהתאם לקישור המצורף.

מאשר/ת את כל התנאים הרשומים באתר * שדה חובה

 


הפעלה של עסק בניגוד לאמור בתקנות תחשב כעבירה פלילית וכן כעבירה מנהלית שניתן להטיל בגינה קנס.

התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף-2020.

 

1 .אני מצהיר ומתחייב כי במקום העבודה מבוצעות כל הפעולות המפורטות בתקנה 5(ב)(2א)(א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף (להלן - הפעולות).

2 .אני מודע לחובתי לקיום ואכיפת הפעולות במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור.

3 .ולראיה באתי על החתום:

Browser not supported

אנו מזמינים אותך להצטרף לקבוצת העסקים של נשר בווטסאפ.

כמו כן, מזמינים אותך להצטרף לקבוצת העדכונים לתושבי העיר נשר בטלגרם.