תאריך

 נושא המכרז

 מס' מכרז

 מסמכים

 

 

11.7.21

מכרז לקבל שירותי הפקה לאירועים בעיר נשר

02/2021

מענה לשאלות הבהרה

מסמכי המכרז

נספח ביטוחים

30.6.21

קול קורא הזמנה להציע הצעה להצבה, ניהול והפעלת משאית מזון
food truck בעיר נשר

-

הזמנה להציע להצעה