תאריך  נושא המכרז מס׳ מכרז מסמכים
11.5.22 מכרז פומבי להשכרת חנות במבנה ברחוב התאנה בעיר נשר 03/22 חוברת המכרז

אישור ביטוחים

נוסח ערבות ביצוע 

חוזה שכירות בלתי מוגנת 
 
07.03.22 מכרז לקבלת הצעות לשירותי ייעוץ משפטי חיצוני קבוע עבור "נשרים" החברה הכלכלית לנשר בע"מ 02/22

חוברת המכרז 

נספח ביטוחי 

10.02.22 מכרז 01/2022 לבחירת רואה חשבון למתן שירותי הנה"ח שירותי שכר וראיית חשבון עבור "נשרים"  01/22

אישור ביטוחים

חוברת המכרז

תשובות לשאלות הבהרה

8.11.21 אספקה, התקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני שילוט ומתן זכות
פרסום על מתקנים בעיר נשר
08/21

הזמנה להשתתפות במכרז

תשובות לשאלות הבהרה 

  הזמנה להשתתפות במכרז 07/2021 להשכרת חנות בחזית מבנה האצטדיון העירוני נשר 07/21 הזמנה להשתתפות במכרז