1
תנאים מיוחדים להגשת היתר
2
טופס הבקשה

יש לקרוא את התנאים לבקשת ההיתר לפני מילוי הטופס:

האירוע כולל את המאפיינים הבאים:

ניתן לקיים : יום הולדת, כינוס משפחתי

לא ניתן לקיים: על עריכת האירועים הבאים: בר/בת מצווה, ברית מילה/בריתה, מסיבת אירוסין, מסיבת חינה, חתונה וכיו"ב

מתקני שעשועים לרבות מתנפחים (מתקנים ללא מים בלבד) יש לצרף אישור בטיחות וביטוח של המפעיל המתקנים

שולחנות להגשת כיבוד לא יעלה על 4 שולחנות

כסאות ישיבה :  לא יעלה על 50 כסאות

השמעת מוזיקה שלא תעלה על 80 דציבלים

גנרטור נייד מוגבל עד 2.8 קו"א

הגשת מזון וכיבוד

תנאים מיוחדים להיתר

 1. ההיתר הינו לעריכת אירוע בשטח הגן וכפוף לתנאים המפורטים להלן:
 2. תוקפו ארעי ויפוג בתום המועד הנקוב בהיתר.
 3. ההיתר אינו ניתן להעברה ואינו בר תוקף אם חל שינוי כלשהו ביחס לבקשה המאושרת.
 4. ההיתר אינו מעניק למקבלו כל זכות שימוש או חזקה מעבר למותר בו מפורשות.
 5. מתקנים מתנפחים -ניתן להציב בצירוף אישור בטיחות וביטוח לטופס זה.
 • המתקן יהיה ללא מים (מתקן יבש בלבד).
 • חשמל למתקן באחריות השוכר בלבד
 • ניתן להשתמש בגנרטור אך ורק למתקני המתנפחים.
 • אין שימוש בחשמל אלא בבידוריות נטענות בלבד.
 1. בעל ההיתר אחראי לשמירת הסדר והניקיון בעת האירוע ולאחריו, לנקות את הגן ולפנות את האשפה שהצטברה במקום בעקבות האירוע.
 2. חל איסור מוחלט להתחבר למערכת התאורה או ההשקיה של הגן.
 3. חל איסור מוחלט להכניס כלי רכב לשטח הגן או לחסום את הכניסות לגן, גם לצורך פריקה או טעינה של ציוד
 4. חל איסור להבעיר אש בשטח הגן או לעשות שימוש במנגל
 5. הגבלת רעש ניתן לקיים אירוע בין השעות 09.00 עד 22.00 . בשעות המנוחה 14.00 16.00 אסור לקיים את האירוע.
 6. בעל ההיתר מתחייב להישמע להוראות המפקחים מטעם העירייה.
 7. בעל ההיתר יציגו לפני כול מי שראש העיר הסמיכו בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק העזר שלפיו הוא ניתן או כול חיקוק אחר.
 8. בעל ההיתר ישמור על שלמותם של כול מתקני הגן וצמחייתו.
 9. בעל ההיתר מתחייב שלא להציב בעת האירוע שולחנות בכמות העולה על 4 שולחנות ועל 50 כסאות.
 10. לא מולאו תנאי היתר רשאית העירייה לבטלו באופן מיידי ובעל ההיתר יהיה צפוי לקנסות על פי חוק העזר נשר לשמירת הסדר והניקיון.
 11. בעל ההיתר מתחייב שלא לחסום או להפריע את התנועה במערכת השבילים והדרכים שבגן ולא יחסום את דרכי הגישה והכניסה לבאי הגן.
 12. אין לתחום /לגדר את מקום האירוע בצורה שלא תאפשר לעוברי אורח לעבור בגן.
 13. בעל ההיתר מתחייב לסלק מייד בתום האירוע את כול הציוד, המתקנים, הכיסאות והשולחנות או כול ציוד אחר שהובאו על ידו לצורך קיום האירוע ולהשאיר את המקום נקי וריק מכול חפץ, אשפה או לכלוך.

בקשה לקיום אירוע בגני משחקים בעיר

יש להוסיף צילום תעודת זהות של מבקש הבקשה

האם האירוע כולל מתקנים * שדה חובה

הצהרת מבקש ההיתר:

1. הנני מצהיר כי קראתי את התנאים להיתר ומתחייב לקיימם.
2. הנני מצהיר כי אהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק שייגרם לבאי האירוע, ומתחייב לשפות את עיריית בת ים באם
תוגש כנגדה תביעה בגין נזק שנגרם במהלך האירוע כתוצאה מהפעלת המתקנים ו/או עריכת האירוע.
3. ידוע לי כי תנאי לקבלת ההיתר הינו עמידה בכל התנאים המפורטים לעיל וכי אי עמידה בתנאים אלו עלול לגרום
לביטול ההיתר ולרישום קנסות על פי חוק העזר לבת ים )שמירת הסדר והניקיון(, התשמ"ד- 1984 .

הבקשות יאושרו לתושבי נשר בלבד

Browser not supported