בר עליוןדלג על בר עליון

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים

30/08/2018

לכבוד
תושבי הרשות המקומית נשר

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים בעיריות/במועצות מקומיות
שם הרשות המקומית – נשר

א. מספר חברי המועצה העומדת לבחירה
בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות אשר יתקיימו ב כ"א בחשוון התעש"ט (30 באוקטובר 2018), מספר חברי המועצה העומדים לבחירה הוא 13.

ב. המועד והמקום הגשת רשימות המועמדים או הצעות מועמד
הצעת מועמד לראשות ורשימת מועמדים למועצה יוגשו למנהל הבחירות במועדי כלהלן:

*יום רביעי, י"ז בתשרי התשע"ט (26 בספטמבר 2018), בין השעות 09:00 בבוקר עד 11:00 לפנה"צ.
*יום חמישי, י"ח בתשרי התשע"ט (27 בספטמבר 2018), בין השעות 15:00 אחה"צ עד השעה 21:00 בערב.

הצעת מועמד ו/או רשימת מועמדים שתוגש באיחור לא תתקבל
את ההצעות והרשימות ניתן להגיש במשרדי העירייה בכתובת דרך השלום 20 נשר.

ג. חוברת הגשת מועמדות
הצעת מועמד ו/או מועמדים יש להגיש אך ורק על גבי חוברות מיוחדות כפי שנקבע בתקנות.
חוברות אלה ניתן להשיג במשרדי עיריית נשר, דרך השלום 20 נשר.
הוראות בנוגע להגשת הצעות מועמד ורשימות המועמדים מפורטות בחוברת הצעת המועמד או רשימת המועמדים. בנוסף יינתן הסבר מסודר למעוניינים על ידי מנהל הבחירות בתאריך 12/09/2018 בשעה 19:30.
הצעת מועמד ורשימת מועמדים הכוללות חתימות תומכים ניתן להגיש במספר חוברות, שבכל חוברת קבוצה אחרת של חתימות תומכים. במקרה זה יש למספר את החוברות לפי מספר סידורי. כל חוברת תכלול את רשימת המועמדים ופרטיהם בסדר זהה. בנוסף, כל חוברת תכלול תצהיר בא כוח הרשימה או ההצעה המאמת את חתימות התומכים שבאותה חוברת. כמו כן, שם המועמד או הכינוי של רשימת המועמדים חייב להופיע בכל חוברת ובראש כל דף בכל חוברת.


ד. הזכות להיבחר
סעיף 7 ו 7 א לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה – 1965 (להלן – חוק הבחירות) וסעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) התשל"ה – 1975 (להלן – חוק הבחירה הישירה) מפרטים את התנאים בדבר הזכות להיבחר כחבר המועצה וכראש הרשות המקומית.


ה. קביעת מספר המועמדים ברשימה ומספר חתימות המגישים
הואיל ומספר חברי המועצה העומדים לבחירה בעיריית נשר הוא 13,  כל רשימת מועמדים חייבת לכלול לא פחות מ – 5  מועמדים ולא יותר מ 26 מועמדים.
הואיל ומספר הבוחרים הרשומים ברשימת הבוחרים לעירייה הוא 19,918, מספר התומכים של רשימת מועמדים חייב להיות לא פחות מ 200 בהתאם לאמור בסעיף 35 בחוק הרשויות המקומיות, ואילו מספר החותמים על הצעת מועמד חייב להיות לא פחות מ 598  בהתאם לסעיף 5 (א) חוק הבחירה הישירה.


ו. עירבון
הואיל ומספר התושבים בנשר הוא 24,878, סכום העירבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד בידי מנהל הבחירות עבור רשימת מועמדים למועצת הרשות הוא 8,000 ₪ וזאת בהתאם ל 38א לחוק הבחירות. העירבון יהיה בשיק בנקאי בלבד משורטט ועשוי לפקודת משרד הפנים.
סכום הערבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד עבור הצעת מועמד לכהונת ראש הרשות הוא 8,000 ₪ בהתאם לאמור בסעיף 8 לחוק הבחירה הישירה.
ניתן למסור את הערבונות האמורים למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה – 30 שלפני יום הבחירות, דהיינו לא יאוחר מיום 30/09/2018.


רשימה אשר לא תמסור ערבון כאמור לעיל תחשב כאילו לא הוגשה למנהל הבחירות.


ז. המועד והמקום להגשת התקשרויות.
מנהל הבחירות יקבל אישית את ההודעות בכתב בקשר להתקשרות בין שתי רשימות מועמדים לפי סעיף 45 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה – 1965, ביום 21 באוקטובר 2018 בין השעות 16:00-18:00 בעיריית נשר, דרך השלום 20.


30/08/2018
             ד"ר דדי יעקב
         מנהל הבחירות לנשר