בר עליוןדלג על בר עליון

הגשת מועמדות לתפקידי מזכירי ועדות קלפי בבחירות לעיריית נשר

2/08/2018

הגשת מועמדות לתפקידי מזכירי ועדות קלפי בבחירות לעיריית נשר
דרושים מועמדים לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות שתערכנה ביום ג', כ"א בחשון תשע"ט, 30 באוקטובר 2018.
תיאור התפקיד: מזכיר ועדת הקלפי אמון על ניהולה התקין של עבודת ועדת הקלפי ביום הבחירות, לשם כך ולצורך מילוי תפקידו כנדרש, עליו להיות בקיא בהנחיות ובנהלים לקיום הבחירות החל מפתיחת הקלפי, תהליך ההצבעה, ניהול פרוטוקול הועדה, יעוץ לועדת הקלפי, סגירות הקלפי והעברת תוצאות ההצבעה וחומרי ההצבעה למנהל הבחירות.
דרישות:
• יסודיות ודיוק בפרטים
• ידיעות השפה העברית
• יכולת ארגון ותפעול
• עמידה בתנאי לחץ ועומס
• ניידות
• יתרון לעובדי מדינה ולבעלי ניסיון קודם כמזכירי ועדות קלפי
• רצויה ידיעת השפה הערבית
הליך המיון:
• ראיון קצר בעל פה
• ביצוע לומדה למזכיר ועדת קלפי ומעבר המבחן בציון עובר
• השתתפות בהדרכה פרונטלית ועמידה במבחן מסכם בסיומה
דגשים נוספים:
• כשיר לכהן כמזכיר ועדת קלפי רק מי שמלאו לו 17 שנה.
• על המועמד להצהיר כי אינו מועמד או חבר מפלגה או ברשימה מקומית ב – 5 שנים האחרונות.
• על המועמד להצהיר כי אינו פעיל וכי לא חתם כמגיש רשימה או הצעת מועמד בבחירות אלה.
• על המועמד להצהיר כי אינו קרוב משפחה של מנהל הבחירות באותה רשות.
• על המועמד להצהיר כי אינו קרוב משפחה של חבר מועצה, של מועמד בבחירות, של נציג או בעל תפקיד מטעם מועמד או רשימת מועמדים, או של מי שהביע כוונה להיות אחד מאלה.
• לא יועסק מועמד שהינו עובד עיריית נשר.
• לא כל המסיימים בהצלחה את הליך ההכשרה ישובצו לתפקיד מזכירים.
• מנהל הבחירות אינו מתחייב לראיין את כל מי שיגיש מועמדות ואינו מתחייב להעסיק את כל מי שיעבור את הליך המיון. מנהל הבחירות שומר לעצמו את הזכות לקבוע את השיבוץ הסופי של המועמדים על פי צורכי הבחירות.
• התחייבות לעבודה ביום הבחירות משעת פתיחת הקלפיות ועד לסיום הליכי הספירה ומסירת החומרים.
• שכר העבודה למזכיר קלפי הינו 1,970 ₪ (ברוטו). שכר העבודה ישולם רק לאחר יום הבחירות, והוא מותנה בקבלת כתב מינוי ובביצוע התפקיד בהצלחה. לא ישולם כל תשלום למי שלא שובץ לעבודה. לצורך תשלום השכר, על המועמד להביא עמו לראיון צילום של ת.ז. וצילום של המחאה או מסמך אישור ניהול חשבון בנק + קורות חיים.

יש למלא ולצרף גם: טופס הגשת מועמדות לתפקיד מזכיר ועדת קלפי – עיריית נשר והצהרת מועמד לתפקיד מזכיר ועדת קלפי.
• אי הופעה לראיון שנקבע ייחשב לויתור / הסרת מועמדות לתפקיד.
• הגשת מועמדות תתבצע באמצעות פנייה למייל: dalit@nesher.muni.il
• לפרטים נוספים  ניתן לפנות למטה הבחירות בימים: א'-ה' משעה 8:00 ועד 12:00 בטלפון: 04-8299205.
• פרטים נוספים אודות התפקיד מופיעים באתר הרשות המקומית ובאתר משרד הפנים.
• ניתן להגיש מועמדות עד ליום 20/08/2018 בשעה 22:00.
המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים.
ד"ר דדי יעקב
מנהל הבחירות לרשויות המקומיות 2018 עיריית נשר

  טופס הגשת מועמדות לתפקיד מזכיר ועדת קלפי – עיריית נשר
  הצהרת מועמד לתפקיד מזכיר ועדת קלפי