בר עליוןדלג על בר עליון

מבקר העירייה והממונה על פניות הציבור

מבקר העירייה פועל מכוח סעיף 170 (א) לפקודת העיריות, המגדיר את תפקידיו, היקף משרתו, מעמדו ונגישותו למסמכים ומאגרי מידע.

מבקר העירייה מגיש דו"ח ביקורת לפחות אחת לשנה, ובו סיכום פעולות הביקורת שנערכה, פירוט הליקויים שנמצאו, והמלצות למניעת הישנותם. בנוסף, מבקר העירייה רשאי להגיש דו"ח ביקורת בכל עת שייראה לו.

בנוסף ממלא מבקר העירייה גם את תפקיד הממונה על פניות הציבור.

להלן תפקידי המבקר, כפי שהם מוגדרים בפקודת העיריות:

 

170א. (א) ואלה תפקידי המבקר:

  1. לבדוק אם פעולות העיריה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון;
  2. לבדוק את פעולות עובדי העיריה;
  3. לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון;
  4. לבקר את הנהלת חשבונות העיריה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העיריה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

(ב) הביקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העיריה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העיריה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם; למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן "גוף עירוני מבוקר".

 

(ג) בכפוף לאמור בסעיף קטן (א), יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת –

  1. על פי שיקול דעתו של המבקר;
  2. על פי דרישת ראש העיריה לבקר ענין פלוני;
  3. על פי דרישת הועדה לעניני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני נושאים לשנת עבודה.

(ד) המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.

 

(ה) מבקר העיריה יכין ויגיש לראש העיריה מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכתו, לרבות הצעת תקן, במסגרת הכנת התקציב לפי הפקודה; היקף הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של העיריה, כפי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העיריה ובגודל תקציבה השנתי.

 

(ו) ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן של לשכת מבקר העיריה, כפי שהגיש אותן מבקר העיריה, במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב השנתי.

פניות הציבור

דו"חות מבקר העירייה והממונה על פניות הציבור

מילוי טופס פנייה למבקר העירייה