בר עליוןדלג על בר עליון

תמיכות העירייה לשנת 2019

24/02/2019

עיריית נשר מודיעה כי ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת 2019 למוסדות ציבור הפועלים בתחום העיר נשר למטרות בתחומי הקהילה, הרווחה, הספורט, החינוך, הקשישים, הנוער, הדת והתרבות, הכל בהתאם לתבחינים אשר קיבלו את אישור מועצת העיר בישיבתה מיום 13/02/2019 ומפורסמים באתר האינטרנט של העירייה.

כל מוסד הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה עפ"י התבחינים, מוזמן להגיש בקשה, הכל עפ"י נושא הבקשה לתמיכה.

יש להגיש את הבקשות בכתב לגזברות העירייה בצרוף כל המסמכים הנדרשים כמפורט בטפסי הבקשה לתמיכה.

תשומת ליבם של מבקשי התמיכה מופנית להבהרות הבאות:

  1. בקשות אשר לא ימולאו כראוי, או אשר לא יצורפו אליהן כל המסמכים הנדרשים, עלולות להיפסל ובקשות אשר יגיעו באיחור עלולות להידחות ללא דיון.
  2. העירייה תקיים את הליך הדיון בבקשות התמיכה אשר בהתאם להנחיות המנהל הכללי של משרד הפנים כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל מיוחד (4/2006), "נוהל תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות" ואשר ניתן לראותו באתר האינטרנט של משרד הפנים.
  3. בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק ע"י מוסד ציבור כמשמעותו בחוק, הפועל שלא למטרת רווח (להלן "המבקש"), ובהתאם לנוהל הגשת בקשות ולדיון בהן. תמיכות יינתנו, בכפוף לאישור התקציב ולפי תבחיני התמיכה.
  4. העירייה אינה מתחייבת לתמוך במבקשים במלוא התקציב העומד לרשותה, הן לגבי מטרה אחת והן לגבי כל המטרות.
  5. והיה ויפנו מספר מבקשים בבקשה לתמיכה אחת, יחולק התקציב המיועד לאחר שקלול של התבחינים למטרה זו.
  6. הנוהל המלא לקבלת תמיכות, התבחינים והטפסים למילוי נמצאים בתחתית עמוד זה.

 

מועד אחרון להגשת בקשה לתמיכה הינו – 26/03/2019

 

 

 

  תבחינים למתן תמיכות לשנת 2019
  נוסח הפרסום
  טפסים להגשת בקשות