בר עליוןדלג על בר עליון

בקשות לקבלת תמיכה מתקציב העירייה לשנת 2015

עיריית נשר מודיעה כי ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת 2015 למוסדות ציבור הפועלים בתחום העיר נשר למטרות בתחומי הקהילה, הרווחה, הספורט, החינוך הקשישים, הבריאות והתרבות, והכול בהתאם לתבחינים אשר קיבלו את אישור מועצת העיר בישיבתה מיום 23/12/2013.

כל מוסד הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה עפ"י התבחינים, מוזמן להגיש בקשה, הכול עפ"י נושא הבקשה לתמיכה.

יש להגיש את הבקשות בכתב לגזברות העירייה בצרוף כל המסמכים הנדרשים כמפורט בטפסי הבקשה לתמיכה.

תשומת ליבם של מבקשי התמיכה מופנית להבהרות הבאות:

1. בקשות אשר לא ימולאו כראוי, או אשר לא יצורפו אליהן כל המסמכים הנדרשים, עלולות להיפסל ובקשות אשר יגיעו באיחור עלולות להידחות ללא דיון.

2. העירייה תקיים את הליך הדיון בבקשות התמיכה אשר בהתאם להנחיות המנהל הכללי של משרד הפנים כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל מיוחד (4/2006), "נוהל תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות" ואשר ניתן לראותו באתר האינטרנט של משרד הפנים.

3. בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק ע"י מוסד ציבור כמשמעותו בחוק, הפועל שלא למטרת רווח (להלן "המבקש"), ובהתאם לנוהל הגשת בקשות ולדיון בהן. תמיכות יינתנו, בכפוף לאישור התקציב ולפי תבחיני התמיכה.

4. העירייה אינה מתחייבת לתמוך במבקשים במלוא התקציב העומד לרשותה, הן לגבי מטרה אחת והן לגבי כל המטרות.

5. והיה ויפנו מספר מבקשים בבקשה לתמיכה אחת, יחולק התקציב המיועד לאחר שקלול של התבחינים למטרה זו.

6. מועד אחרון להגשת בקשה לתמיכה הינו - 19/1/2015.

 

 

  טפסים לבקשת תמיכה
  תבחינים למתן תמיכות