בר עליוןדלג על בר עליון

התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה (משכ"ל)

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת שעה, התשע"ח-2018, מפורטות בטבלה להלן הודעות בדבר החלטות ועדות השלושה של עיריית נשר,

להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרזים אשר פורסמו על ידה ואשר לגביהם ניתן אישור שר הפנים.

מועד אחרון לפניות לוועדה : עד 7 ימים מיום הפרסום.

 

צחי שומרוני

מנכ"ל העירייה

 

 תאריך

 נושא המכרז

 מס' מכרז

 החלטת ועדת השלושה

2.7.20 אספקה והתקנה של מזגנים במוסדות חינוך ובמבני ציבור מ / 16 / 2019

 מצורף קובץ
מצורף קובץ נגיש

2.7.20

אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש 

מכ/2019/1

 מצורף קובץ

מצורף קובץ נגיש

 

 

 6.7.20

 

עבודות הקמה ואחזקה של מתקני חשמל ורמזורים

 

 אמ / 2019/ 11

 מצורף קובץ

מצורף קובץ נגיש

 

 

                           לפרוט נוסף לעניין זה יש ללחוץ כאן