בר עליוןדלג על בר עליון

מכרזים משכ"ל

ועדת השלושה, עיריית נשר, בוחנת את האפשרות לעשות שימוש במכרז שיפורט להלן שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (משכ"ל), אשר לגביו ניתן אישור שר הפנים ושנקבעו זוכים במסגרתו. זאת, עפ"י תקנות העיריות מכרזים, הוראת שעה, התשע"ח – 2018.
מועד אחרון לפניות: עד 7 ימים מיום הפרסום.

מיכל ליבנה
מנכ"ל העירייה

 
 

 

טבלת מכרזים משכ"ל

תאריך

 נושא המכרז

 מס' המכרז

 הערות

 21.08.18

אספקה והתקנה של מזגנים במוסדות חינוך ובמבני ציבור


מ / 2018 / 5

 

 21.08.18

שיפוץ מוסדות חינוך

 
חש / 2018 / 13

 

27.8.18

 אספקת ריהוט וציוד

רה / 2018 / 8

 

 12.9.18

 כבישים פיתוח ותשתיות – כביש 75

 פת / 2017 / 30